ITPUX技术网

交流 . 资讯 . 分享
Make progress together!
Oracle数据库DBA高级工程师培训视频
Oracle数据库培训-备份恢复-性能优化-集群容灾
mysql数据库视频教程

Oracle DBA日常维护操作手册命令总结_Oracle数据库教程

内容发布:风哥| 发布时间:2014-1-2 18:21:57
Oracle DBA日常维护操作手册命令总结_oracle数据库教程


1 表空间.......................................................................................................................... 4

1.1 创建表空间......................................................................................................... 4

1.2 创建临时表空间.................................................................................................. 4

1.3 创建UNDO 表空间............................................................................................ 4

1.4 增加表空间......................................................................................................... 5

1.5 删除表空间......................................................................................................... 5

1.6 查询表空间状态.................................................................................................. 5

1.7 查询数据文件路径.............................................................................................. 5

1.8 移动表空间中数据文件的路径............................................................................. 5

1.9 移动表和索引到其他表空间................................................................................ 6

1.10 查看表空间的使用率......................................................................................... 7

2 用户和权限................................................................................................................... 8

2.1 创建用户............................................................................................................ 8

2.2 修改用户的密码.................................................................................................. 9

2.3 给用户授权......................................................................................................... 9

2.4 查询数据库系统上有多少用户,文件名和创建时间............................................. 9

3 归档和非归档模式........................................................................................................ 9

3.1 查看数据库的归档模式....................................................................................... 9

3.2 修改数据库的归档模式..................................................................................... 10

4 日志文件..................................................................................................................... 10

4.1 查询日志文件信息............................................................................................ 10

4.2 查询日志文件大小............................................................................................ 10

4.3 日志切换.......................................................................................................... 10

4.4 重做日志文件详细............................................................................................. 11

4.5 增加日志文件配置信息...................................................................................... 11

4.6 增加日志成员.................................................................................................... 11

4.7 删除一组日志................................................................................................... 12

5 密码文件..................................................................................................................... 12

5.1 创建密码文件................................................................................................... 12

6 参数文件(spfile pfile)......................................................................................... 12

6.1 查看数据库使用参数文件(SPFILE 还是PFILE............................................ 12

6.2 创建SPFILE..................................................................................................... 12

6.3 通过PFILE 启动数据库.................................................................................... 12

7 statspack................................................................................................................... 13

7.1 安装STATSPACK.............................................................................................. 13

7.2 数据采集.......................................................................................................... 13

7.3 设置自动快照................................................................................................... 13

7.4 设置数据采集的时间......................................................................................... 13

8 ORACLE信息查询......................................................................................................... 14

8.1 查询ORACLE数据库的名字,创建日期............................................................ 14

8.2 查询ORACLE所在操作系统的主机名,实例名,版本....................................... 14

8.3 查询ORACLE数据库系统版本详细信息............................................................ 14

9 控制文件..................................................................................................................... 14

9.1 查询控制文件................................................................................................... 14

9.2 备份控制文件................................................................................................... 15

10 索引.......................................................................................................................... 15

10.1 创建普通索引................................................................................................. 15

10.2 创建位图索引................................................................................................. 15

10.3 查询索引所在的表,表空间,索引类型........................................................... 15

10.4 查询索引所在的列.......................................................................................... 16

11 十一.主键................................................................................................................. 16

11.1 1.定义主键....................................................................................................... 16

11.2 2.查询主键索引................................................................................................ 16

11.3 查询约束信息.................................................................................................. 17

11.4 禁止约束......................................................................................................... 17

11.5 开启主键......................................................................................................... 17

12 手工建库脚本............................................................................................................ 17

12.1 profile文件内容............................................................................................... 18

13 做定时JOB................................................................................................................ 19

13.1 创建存储过程,为此存储过程作定时JOB....................................................... 19

13.2 定时JOB 参数说明................................................................................... 19

14 查询脚本................................................................................................................... 20

14.1 查询等待事件................................................................................................. 20

14.2 查询大表已经索引 超过2G 的对象................................................................ 20

14.3 查看锁............................................................................................................ 21

15 基本的SQL语句......................................................................................................... 21

15.1 对表的操作..................................................................................................... 21

15.2 常用的函数..................................................................................................... 22

16 错误总结................................................................................................................... 23

16.1 ORA-00257: 归档程序错误.............................................................................. 23

17 故障处理................................................................................................................... 24

17.1 日志挖掘........................................................................................................ 24

17.2 行链接行迁移................................................................................................. 25

17.3 逻辑备份(exp/imp...................................................................................... 29

17.4 闭和启动数据库的步骤................................................................................... 30

17.5 逻辑读,物理读.............................................................................................. 31

18 METALINK 操作.......................................................................................................... 31

18.1 开二级别SR................................................................................................... 31

18.2 OPATCH 下载地址.......................................................................................... 31

18.3 数据库升级补丁下载....................................................................................... 32

19 oracle下载............................................................................................................... 34

19.1 ORACLE10G 下载方法.................................................................................... 34

Oracle DBA日常维护操作手册命令总结_Oracle数据库教程


最新推荐:
全套Oracle数据库项目实战视频培训套餐[涉及RAC,DataGuard,Linux,Win,ASM,Udev]
视频地址:http://edu.51cto.com/pack/view/id-265.html
相关内容:
Oracle 11g R2 RAC + DG高端实战(视频+文档)
Oracle 11g R2 RAC + DG高端实战视频教程
Oracle 11g RAC+DG项目实战(共25集) 视频
Oracle RAC 技术专辑 视频教程
Oracle RAC数据库集群视频教程(10讲)
Oracle RAC和ASM视频教程下载
ORACLE RAC实战应用及集群技术培训视频教程
原创Oracle RAC系统安装视频教程
Oracle RAC实战安装视频课程(共11课时)
Oracle RAC数据库集群视频教程(10讲)
Oracle RAC 技术专辑 视频教程
Oracle RAC真正应用集群系列视频教程
Linux +Oracle 11g R2 RAC 安装配置详细过程V2.0(图文并茂)
【Oracle 集群】Oracle 11G RAC教程之集群安装
Oracle 12C RAC集群原理与管理实战

Oracle DBA日常维护操作手册命令总结_Oracle数据库教程.pdf

621.28 KB, 下载次数: 410, 下载积分: IT币 -1

售价: 5 IT币  [记录]

Oracle DBA日常维护操作手册命令总结_Oracle数据库教程上一篇:Oracle DBA日常维护操作手册指南_Oracle数据库教程
下一篇:Oracle 10g性能视图大全_oracle数据库动态性能视图
189070296,150201289

专业提供Oracle数据库服务、主机、存储、备份、中间件等相关技术支持服务,QQ号:176140749
关注ITPUX技术网微信公众号itpux_com  ,了解本站最新技术资料的分享.

欢迎加QQ群,提供超多高质量Oracle/Unix/Linux技术文档与视频教程的下载。

Oracle/MySQL/Linux群4-5:189070296  150201289  
Oracle/MySQL/Linux群6-8:244609803   522261684   522651731
备注:请勿重复加群,另请注明 from itpux

加群分享视频教程部分如下:

1、公开课视频:Oracle/MySQL数据库工程师职业发展前景讲解(免费)
http://edu.51cto.com/course/7015.html

2、51CTO学院Oracle数据库高级工程师培训(高薪就业.课程介绍)
http://edu.51cto.com/px/train/131?xiaotu

3、Oracle DBA数据库高级工程师培训视频课程1.1(系列78套+七大阶段+上千案例)
套餐视频地址: http://edu.51cto.com/topic/1121.html

4、MySQL数据库(终身门徒)套餐:http://edu.51cto.com/sd/1e1a6

回复

使用道具 举报

内容发布:baowei1003| 发布时间:2019-10-11 21:36:45
好东西,谢谢分享,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

内容发布:祭念| 发布时间:2019-8-28 13:05:03
能不能查看,试试看吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

内容发布:犀利的3娃| 发布时间:2019-8-21 10:35:30
谢谢分享,学员路过,感谢风哥
回复 支持 反对

使用道具 举报

内容发布:back002| 发布时间:2019-8-18 21:22:04
积分太难拿了,风哥你给点啊:(:(:(:(:(
回复 支持 反对

使用道具 举报

内容发布:ft9723874| 发布时间:2019-8-14 20:39:06
回复一下的积分,原来积分也是很难拿的。感谢技术这个平台让我得到好的资源
回复 支持 反对

使用道具 举报

内容发布:18679445540| 发布时间:2019-7-11 21:15:43
谢谢分享、感谢fg分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

内容发布:zzwuei| 发布时间:2019-7-10 00:06:55
谢谢分享、感谢楼主分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

内容发布:一九八九| 发布时间:2019-7-8 18:03:16
急需拿到这个文档,谢谢风哥
回复 支持 反对

使用道具 举报

内容发布:dxzmj3| 发布时间:2019-6-19 16:04:08
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
回复 支持 反对

使用道具 举报

1框架
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表
快乐十分广东